Poeti di Padria

PIPPINU MELE

Nato a Padria e vissutovi fino agli anni del Signore, poi trasferitosi a Pozzomaggiore (SS) dove vive tuttora con la sua famiglia e una schiera di nipotini, Giuseppe Mele, per gli amici Pippinu, da anni si diletta nello scrivere ottavine, quartine ecc..., dedicate o per ogni occasione, sarcastiche, amare, serie e dolci, di protesta o piene di ricordi della sua adolescenza ma, non meno importante, sul suo paese natio, Padria, che e' sempre nel suo cuore. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo pochi anni fa e quindi il privilegio di riceverle in omaggio ed ora ho la possibilita' di poterle postare in questi spazi, per dare anche a voi la possibilita' e il piacere della loro lettura. Queste sono solo una minima parte del suo vasto repertorio che non riporto per questioni di spazio, ma sufficienti a farvi conoscere il suo amore per la poesia e per il suo paese natio. Per poterne leggere altre usate il link sul menu a destra.
Per potergli scrivere solo su argomenti inerenti le sue poesie cliccate qui
______________________________________

Padria - Gurulis Vetus
Poesia dedicada a sa idda sua

Da tres montes bene dominada
Santu Pedru e Zuseppe cun Palatu
die e notte li dana un'oggiada
guardianos de sa 'idda chi b' han fattu
in pese, bene posta e assentada
dae antigos antenados, a fiottu.
Gurulis Vetus l' hana batiggiada
dae lontanos seculos fundada.

Sezida in pese de tres montes
da ogni parte bene assoliada
a corona, faghen bona corte
Nuraghe Longu, Pedredu e Coronada,
a ferru 'e caddu, iscortana sas sortes
de custa 'ntiga idda fentomada,
silenziosa, cumposta e riservada,
da istoricos famosos apprezzada.

Ricca de istoria e monumentos
de antiga memoria e cultura,
richiamu de tennicos espertos
chi hana istudiadu s' istruttura,
agattende preziosos repertos,
ammentu de s' istorica natura,
a Santa Zulia , primmu monumentu,
Santa Rughe, Sant' Antoni e Guventu.

                            Pippinu Mele

Sardigna bella
Poesia dedicada a sa Sardigna

Sarda e accogliente, terra mia,
cantu mi ses cara e geniosa,
cun mizzas de sardos cumpagnia
ti faghimos, ca ses meravigliosa,
de perla italiana sa zinia
ch' isplendede in mare luminosa
s' istella polare, pius famosa,
ammirad' a tie, invidiosa.

Da ogni parte de terra furistera
arrivan pro ti cherrer visitare,
naves' e barcasa a ischiera
approdana e cherene frimmare,
affollan dogni zona costiera
ca tottu sun perlas de ammirare.
Attirende totta custa zente
ses famosa in dogni continente.

Famas de bellesas si tramandene
in dogni populu e generazione,
e chie sa Sardigna cheret bene
li diada attenta protezione,
Custu gioiellu Nazionale,
acclamada perla mondiale.
Su populu sardu generosu
diventede sempre pius famosu.

Finas sos potentes de sa terra
pro unu vertice t' hana seberadu,
pro faeddare de famen' e de gherra
chi hada ogni populu annientadu,
accoglinde piantu e lamentu
de cristianos sempre in turmentu.
Ogni frontiera has superada
e in tottu su mundu ventomada.

Dae su mare totta circundada,
unicu diamante preziosu,
in aneddu de oro incasciada,
raru, in su mundu vanitosu.
Perla brillante, lughe attraente,
da su mundu attiras meda zente,
cun issos arrivet bona intesa
pro haer' in Sardigna ogni ricchesa.

                            Pippinu Mele

Dedica a Giovanni Masia

Dedicada a mie chi appo fattu custu tribagliu...

Chie fidi, e gai bravu, no ischia,
su magu informaticu 'e Padria,
fizzu de Totoi e de Minnia
chi bene tottos duos connoschia,
zente brava de grande simpatia,
rispettados da su populu 'e idda mia,
de onestade rara e virtuosa,
apprezzados dae tottu, in dogni cosa.

In Internet espones medas cosas,
custumenes e antiga ricca istoria,
semplices ma meda decorosas
chi allegran sa vista e sa memoria.
In dogn' angulu e terra prus famosa
has fattu de Padria cronistoria,
perla de Sardigna preziosa,
bella de bellesa grandiosa.

Grande tribagliu bellu e appprezzadu
pro sa idda tua ses faghinde,
Padria a su mundu has illustradu
e fama meritada li ses dende.
Sa bravura chi hasa dimostradu
in onore e simpatia t' est premiende
e dogni paesanu affezionadu
cun s' istima t' hada ringraziadu.

                            Pippinu Mele

Padria in su coro

Dedicada a s' amigu Antoni Masia
Lontanu da sa idda e Logudoro,
da giovanu chilchende vida noa,
pro fagher de tribagliu bona proa,
tentende fortuna in terra insoro.
In Busto has postu noa dimora
senza ilmentigare tempos de oro.
Torras a Padria sempre e ancora
ti attirat sa idda incantadora.

Cantos giogos bellos hamos fattu
cun poperos appentos divertinde,
cuntentos e allegros e ridinde,
in sa mente los giutto che ritrattu.
Cun sa boccia de istrazzu in manu
e su chilciu de ferru a tracolla,
currinde in sa piatta carrelana
finzas a su toccu ‘e sa campana.

Dogni festa, giogu e cumpagnia
ti restat in ammentu permanente,
ne' canzellat su bellu continente
s’umile ricordu ‘e pitzinnia.
Sa bellesa no azzerada sa mente
ne cambiat intragna ne' zenia
Padria restat bella e attraente
pius de sa richesa ‘e continente.

Tue chi no l’ hasa ilmentigada
e la tenes in coro custodida,
da sempre amada e preferida
in tottue la mustres aprezzada.
Dogni paesanu cun orgogliu
che a tie la tenzad esaltada
in dogni punt‘e terra ventomada
cun sas mezzus biddas premiada.

                            Pippinu Mele

Anima gemella

Dedicada a mie e a sa femina mia

Como ch’imbetzende has' agattadu
cunfortu cun s’anima gemella,
in coro tou sa femina pius bella
chi fra tottu sas bellas has chilcadu,
issa illuminat s' amore che istella
e tue l' ammiras tottu innamoradu,
cun s' amore torrat sa pitzinnia
pius ancora sa vida in armonia.

Rara e bella sa felitzidade
chi allegrat su coro e dat valore,
ogni cosa ti mustrat cun candore,
ricchesa de s’intrea umanidade,
dogni cristianu peccatore
tentzat bona parte cun bontade,
a tie, chi felice gia' lu sese,
ti ammeret una dose ogni mese.

                            Pippinu Mele

Sale e binu nou

Un po' di sana satira sulla vendemmia

Sale, ti cherzo domandare,
pruite faghes binu druccuradu,
gia' chi tue solu ast batiggiadu
e meritu a niunu cheres dare,
cun duna pitzigada l’ has dosadu
e su gustu giustu reguladu,
cussu si' chi est sale inteligente,
chi allegrat buffadore cumpetente.

Elementu ch' in saporid' e dat gustu
a ogni alimentu e libagione,
pruite no lu pones in cubone
a che ogare s' agru da su mustu.
S' espertu cun grande attenzione
no isbagliat dose ne' portzione.
Su tucaru li faghet de regina
in su regnu de Bacu sa chentina.

Si sa ua est' agra e raspitzosa
oriolu ne' affannu no mi dada,
dae deghe a vinti l'appo altzada
sa gradatzione druche e licorosa,
poi chi sa uddida s' est pasada
e sa feghe in fundu est giagada,
travaso e buffo mustizzolu
chi a coro e mente dat consolu.

Sale salidu non cunfundas
sapore artifitziale de patata,
cun s' aroma naturale de ua fata
ne de ateru pasticciu la cundas.
Su fruttu de Bacccu lassa intatta,
naturale comente Deus l' hat fatta.
Sa inza chi tenes betza e istraca
bogandela dae fundu ca est macca.

                            Pippinu Mele

Vida e martiriu de Santa Zulia

Un piccolo omaggio alla Santa Patrona di Padria, Giulia Martire...

In Nonza, de Corsica villaggiu,
naschida est Zulia, e fatta manna,
sutta sa legge Diocleziana tiranna
de s' Imperadore prus malvagiu.
Religione proibida in dogni gianna,
amminettada sa fide e su coraggiu.
Su cristianu in Deus credente
no hat timidu mancu su potente.

Sos Benedettinos raccontos
descrittu han de Zulia s' istoria,
martire pitzinna e senza gloria,
ischiava in manu de violentos.
Bendida a Eusebio su mercante,
riccu fra tottu sos paganos,
Zulia, cristiana de vide ardente
servidu hat su padronu umilmente.

Sacrifitzios de pobera ischiava,
umiliada pro sa fide cristiana,
rifiutat sa religione pagana
mai rinuntziende a su digiunu.
Eusebio la cheriad’a mutzere
ma sentza cristianesimu perunu.
"No mi poto cojare cun tegus
ca so gia' cunsagrada a Deus".

Arrivadu a Nonza su prefetto Felice,
organitzadu b’hat festa pagana,
bocchinde tzente de fide cristiana
sentza piedade imbonitrice.
Da sa nave d' Eusebio prelevada,
Zulia, preghende isconsolada,
rifiutat s' invitu a festeggiare
ca sa festa sua fit de pregare.

Felice, indignadu pro su rifiutu,
fatta l' hat benner nanti a pes suos,
pretendinde riverentzia e inchinos,
nendeli chi est padronu assolutu.
Chie no adorait so suos idolos
fit cundennadu e poi mortu.
Zulia, isfidende tortura e morte
rispondet:"M' abbratzo cussa sorte".

Su pretore at cumandadu sa tortura,
pistada cun violentzia e fatta nuda,
cun sos pilos suos appiccada,
puntzonada cun ferru, a iscoradura.
A un' alvure manna fit ligada,
cun sos bratzos abertos pro tortura.
Poi chi sos pilos fin tzedinde
issa in su dolore fit godinde.

Sentza intendet sufferentzia
naraidi, a boghe manna e forte,
"No m' importat sa tortura 'e morte"
ca s' anima est digna 'e vida eterna.
Peraulas de affrontu a s' agutzinu
nanti a su populu indignadu
pro tanta violentzia sambenaria
contra a una pitzinna missionaria.

No ancora cuntentu su tirannu,
diventat sempre pius malvagiu,
contro a tanta fide e coraggiu
ordinadu hat suplitziu pius mannu.
Istratzadu l' han sas tittas da su pettus
e colpadas a sa rocca pro pius dannu.
Sa martire, godinde in su dolore
pregaiat, nende grazie a su Signore.

Isolta da s' alvure, ancora moribunda,
ma sempre implorende sa fide cristiana,
crocifissa e ligada che Gesusu l’hana,
isettende sa morte felice e giocunda.
Sa martire moriat serenamente
cun sa fide in coro forte e profunda.
Cun sos ojos a chelu ringratziende
de sas penas de Cristu chi fit passende.

Vintiduos fi sa die de Maggiu
chi at finidu tottu sas suas penas,
de malvagias agonias terrenas
affrontadas cun esemplare coratgiu.
In s’isola Gorgona est riposende,
in Toscana e Sardigna venerande,
in Padria patrona 'e cheja manna
invocada e venerada in dogni gianna.

                            Pippinu Mele

Sas animas

Quando la gente ingenua credeva che le anime circolavano la notte e visitavano i creduloni. Secondo il racconto del nostro fantasioso personaggio, le anime la prelevarono da casa sua mentre dormiva e la portarono in giro durante la notte, per coprire la sua "fuitina" con le colpe da addebitare alle anime monelle.

Drommida cun sonnu profundu
in d'una notte iscura senza luna,
mi apparin sas animas, e una
mi narada: "Aiò a bider su mundu",
danzende, senza fadiga peruna
in d' unu ballu sardu a giru tundu.
Fora 'e idda mi so agattada
da animas luninosas circundada.

A una pinnetta man bintradu,
de frasca e uda ammuntada,
in terra un' istoggita assentada
e un' anima a treutu impugnadu,
duos corros a forma ciondolada
e su 'e mesu bene adderettadu.
Che un' ae a dossu ses bettada
e totta sa entre hat massaggiada.

Sas animas, sempre silenziosas,
a domo mi ch' ana accumpagnada,
colcada in su lettu man lassada
sognende ancora cussas cosas,
ite sognu bellu apo sognadu
godinde cosas gai misteriosas.
Ischidendemi pero' apo agattadu
su campu elvidu tottu abuttinadu.

Ite m' hat suzessu, mamma mia!
Sas animas m' an fattu giogu feu
comente! A raccontare a babbu meu
chi andada sola a igue no bi fia.
M' han giuttu senza sinnu intreu
sas animas preghende in cunfraria.
Deo poperitta, in su sonnu bi so rutta
e un' anima mi ch' hat caltadu a sutta.

Dogni die sa matta est unfiende
e sa zente curiosa est' ispantada,
domandan cale anima ispiedada
goi male una pizinna es trattende ?
da idda mi so prestu allontanada
e limbas malas lasso critichende.
Sas animas lassamos in pasu
e de faulas tapamos su nasu.

                            Pippinu Mele

Cane amigu

Una bellissima ode al suo piu' caro amico, un piccolo bastardino che lo ama come nessuno sa fare e che non lo tradira' mai!

S' amigu chi tentzo, pius fedele,
est unu cane nanu, bastardinu,
si setzidi affaca e a tamburinu
tzoccat sa coa, mele mele,
ti abbaidat cun oggiu sibillinu
e isettat cumandu sentza fele,
iscultat sa 'oghe e cumprendet
tottu su ghi tue das a intendet.

Amigu meu, caru e silentziosu,
chi mi tenes custante cumpagnia
cun s’amore sintzeru chi cheria,
mi trattas e restas fiduciosu,
siguru, chi no faghes angheria
ne traighimentu feu e disgustosu.
Animale de ratza sana, e categoria,
chi meritas totta sa fiducia mia.

No ses gelosu ne invidiosu,
mancu limbi malu e tramaggiolu,
gia chi cumprendese a bolu
s' intragna de s' omine nodosu,
ti bastada s' oggiada e tue solu
intuis si est sintzeru e rispettosu.
Ti mancat su faeddu solamente
pro mi dare cunfortu permanente.

Dromminde mi sento tranquillu
ca mi faghes guardia sigura,
ti abitzas de ogni ischitzidura
e annusas finamentas su tranellu,
appeddende mi leasa sa druccura
de su sonnu profundu e bellu.
Gratzie cane meu, so orgogliosu
de tenner un amigu affettuosu.

No mi das ingannu e dispiaghere
ne mossu mi lompes a s’ischina,
ne punghes cun limba serpentina
cando ses a palas de su mere.
No abusas de bene materiale
mancu su pius chi dat piaghere.
Amore e rispettu sanu e forte
mantenes fintzas a sa morte.

Sempre siguru e fiduciosu
mi tenes presentzia custante,
cando in allegria abbundante
o puru in angustia, fastitzosu.
Mai mi abbandonas, a sa sorte,
supportu mi dasa, e amorosu,
supiris mancantzia umana e forte.
Mi mancat s’amore fraternu
de s' amigu sintzeru, in eternu.

                            Pippinu Mele

Annu nou

La prima poesia dell' anno nuovo,
con gli auguri per il tempo che verra',
nella speranza che sia migliore di quello passato...


Cancella sos betzos turmentos,
danos vida noa isperantzosa,
sepulta dogni azione dolorosa
e allontana malos pensamentos.
Danos isperantzia gloriosa,
unu mare de fortunados eventos.
Benessere, paghe e armonia,
isviluppu, tribagliu e allegria.

Dogni poperu torret a godire
una vida sana e dignitosa,
cun sa familia sua virtuosa,
sentza pius miseria de subire.
Dogni die noa e luminosa
illuminet a tottu s' avvenire,
che raggiu de sole illuminante,
su benessere siat dominante.

Annu nou danos cun atzudu
avvenire sanu e radiosu,
cun tottu sias sempre generosu,
a sa miseria faghe de iscudu.
In dogni sufferente dolorosu
torret a bundare su saludu,
ricchesa, amore e fratellantzia
pienet sa vida de abbundantzia.

                            Pippinu Mele

Immagines bias

Dedicata al Sig. Antonio Sanna, valido collaboratore di questo sito, per le sue straordinarie immagini e video realizzati.

Cambiende arte e passione
ti mustras fotografu affermadu,
solu e cun grinta as balantzadu
gradinu de futuru campione,
cun immagines de bella visione
seberadu as noa professione.

Inue s' oju frimmat s' obietivu
li dasa bellesa 'e paradisu
e s' immagine aberit su sorrisu,
a dogni forma iscura das colore,
caretzada da s' arte cun amore
lassas frimma de mastru ischivu.

Dogni figura balantzat valore
cando s' arte dada toccu magistrale,
e dogni cosa rendet immortale,
cun s' iscelta de s' angulatzione
e gradu giustu de focalitzazione
cun misura perfetta de lugore.

Dogni panorama est atraente
cando dae altu illuminadu
l' as che magia fotografadu,
su paesaggiu drommidu ancora
lu rendes brillante da s' aurora,
incantadu bellu e surprendente.

                            Pippinu Mele

Cumpagnos de vida

Ricordi passati e realta' si mescolano
in questa malinconica poesia di protesta.


No sun seculos, ma annos passados,
da minore app’ idu e connotu
animales masedos a fiottu,
in dogni domo bene allevados.
In carrela pasculain tottu,
da ogni cristianu rispettados.
In domo, a cadena su mannale,
pro tenner alimentu annuale.

Asfaltu no b’aiat e ne' cimentu,
sas piattas e carrelas tapezadas
de pedras minudas assentadas
da manos espertas de assentu,
una e attera pedra fin ligadas
da terra prelevada a su momentu,
poi chi s’elva frisca fit pigada
da sas puddas beniat pasculada.

Sa pudda criait osos friscos,
alimentu naturale familiare.
Anzones minores de allevare
pro pranzos ispeciales e riccos.
Battos allevados pro caziare
sorighes mannos e picoccos.
Canes guardianos de ogni cosa
e cumpagnia fidele e affettuosa.

Sa moderna ziviltade hat cambiadu
modos e maneras de pensare,
tottu su chi est betzu de cambiare,
s' impedradu bogadu e rinnovadu.
S' animale chi primmu fit richesa
da sa idda in tottue allontanadu.
Dogni sindigu modernu hat decretadu
chi finas dogni cane siat ligadu.

Su cane, animale 'e cumpagnia
giughimos a ispassu a guinzagliu,
palita e busta senza isbagliu,
pro cogliere sa cacca in sa via,
poi chi has finidu su tribagliu,
sa cascasina inue la ponia?
A su Sindigu la devo cunsignare
ca no b'hada cestinos de impreare!?.

                            Pippinu Mele

Leghista sardu

La satira pungente del poeta sulla
disoccupazione sarda e su come i politici
restano indifferenti. Questa volta sono
andati sotto quelli della Lega Nord!


A chilcare tribagliu
so andadu in continente,
su coro m’est dolente
pro cussu grande isbagliu,
a sa Sardigna su tagliu
cheria dare prepotente,
chilchende e domandende
senza inari e caschende.

Dae Lazio a Lombardia,
dae Puglia a Piemonte,
cun suore in sa fronte
ma tribagliu no nde idia,
in su Veneto ischia
chi b’aiat nou fronte,
avanti tando a domandare
su tribagliu de occupare.

Sa Lega veneta m’hat nadu,
resta inoghe tranquillu
ti ponimos su sigillu
in sa camigia de soldadu,
ses da como arruoladu
in s’esecitu de grillu.
faghes runda da manzanu
cun s’espertu capitanu.

S' istipendiu assiguradu
da sa banca de partidu,
dinari nou chi mai has bidu
tottu in birde coloradu,
su valore raddopiadu
contr’a s’euro inibidu.
Cun nois campas e ingrassas
sentza morrer da sas tassas.

Si cheres mandigare
pische friscu dogni die,
da Renzinu impara e bie
cun cale amu de piscare,
sa trota de adescare
furba meda est de asie.
Da s' espertu trotadore
impara tottu cun onore.

Si ti cheres laureare,
Renzinu est gia' mastru,
t' imparada s' incastru
e s' istrada de leare,
in Italia a istudiare
es tottu unu disastru.
Cun su dollaru leghista
aberis cultura e dogni pista.

Chi ses bravu tribagliante
hat cumpresu ogni leghista,
de armas noas longa lista
ana dadu a printzipiante,
tue solu in cussu istante
diventadu ses armista,
S' istuppa cumpressada
a s' iscolpette l' has armada.

Costruidu s' iscolpette
e armados sos soldados
de valores imbreagados,
coratzados che ariete.
Cun furriolas e sonette
in su fronte ischierados
cun furcones e treutos
pro che ogare sos corrutos.

S' arma lebia es preparada
ma bi cheren sas pesantes,
ruspas mannas che zigantes
cun cannones bene armada,
in silentziu trasformada
pro cumbater sos brigantes,
sas cartuccias garrigadas
da sas elvasa pressadas.

In dogni ruzu capannone
b' ada ruspas e cannones
adattadas da campiones
de moderna inventzione,
sa ucca in proportzione
fatta giusta a sos fogones,
sa cartuccia garrigada
de rotoballa pressada.

A gherrare semos prontos
cun s' armada serenissima,
occupare romanissima
e faghet noos betzos contos
ca sun finidos sos affrontos
Roma bella mia carissima.
Sa repubblica italiana
la faghimoso padana.

Sa giustiscia intrufolona
oju e nasu ch' hat fichidu
in su cannone costruidu,
circundenos sa zona.
Dogni bravu inventore
in galera a San Vittore.
Valorosos sos soldados
innotzentes arrestados.

S' illusione es terminada,
sas armas suterradas
sas bideas cungeladas
e sa trupa licentziada.
Deo fatto sa torrada
a sas terras brugiadas.
Metzus poperu in Sardigna
in custa terra sana e digna.

Fatta l' apo sa torrada
chi da tempus bramaia
sempre in coro nostalgia
de sa terra abbandonada,
como chi l' apo proada
connosco bene sa magia.
Terra mia no ti lasso piusu
fin' a cando bolo a susu.

                            Pippinu Mele

Amore antigu

Una semplice e delicata poesia d' amore,
molto consueta per il nostro poeta...


Cun attenzione do un isguardu
a sas bellesas de donu naturale,
osservende su bellu fiore sardu
in su giardinu immensu floreale,
bido a tie, distinta che istendardu,
criadura de bellesa generale.
Da su sole parias illuminada
che istella brillante corteggiada.

Sos modos e maneras delicadas
ti ponen in risaltu su valore
de sas feminas raras e dotadas
e dogni gratzia tua cun candore.
Sas peraulas bellas misuradas
ti aggiunghen raru pius onore.
Su coro meu as conquistadu
de omine grande innamoradu.

Cando in su reposu sognende,
mi apparis che un’anghela divina,
cun sas alas lughentes e bolende,
che brillante istella mattutina,
sas ateras istellas abbaidende
t’ammiran che una rara santina.
Sonnu chi no poto ilmentigare
pro cantu in sa vida ap’a campare.

Fortuna! Atzuami pro favore
no sias cun megus mai sibillina,
iscaldi su coro de grande amore
de s’amada bella mia signorina,
faghe chi su grande deus sognadore
a issa puru diat bidea carina.
Su sonnu tou bellu cun ardore
s’abbratzet custu grande sognadore.

Amore chi pro como est fantasia
faghe chi si potat realitzare,
appaga dogni mia bramosia
e dami passentzia a ispettare.
Tue gratziosa anima mia
beni prestu a m’abbratzare.
Cun s’amore tou sintzeramente
podimos campare eternamente.

                            Pippinu Mele

Alas mutzadas

Qui il nostro poeta descrive
l' avventura fallita di una tentata
carriera politica non andata a buon fine.


Finidu est su olu cumintzadu
che putzone fuidu da su nidu,
in s' aria, trumas mannas as bidu
de ateros chi aian imparadu,
tue cun allenu mai cumpridu
siguru de resesser as proadu.
Poi chi ti parias gia' entultzu,
ciddu ses restadu e ali cultzu.

Brincu e bolu falzu as proadu
dende cuntentu a s' ambitzione,
a politica tenes passione,
paret chi no eppas rinintziadu.
Primmu curridore a sa regione
poi a cunsitzeri degradadu.
Fantinu de punta incoronadu
ma da caddu tind' ana istrampadu.

Intzeniu de grande fantasia,
furbesa groddiana impreadu
cun progettu bene istudiadu
isfidende tottu a marrania.
Dae solu ti sese esaltadu!
Sa politica sonat agonia.
Manc' un' istiddiu bat restadu
de parlamentare gia' sognadu.

Torra a sa campagna amena,
a sa semplice intrada de pastura,
a s' aria sana chi ti dada sa natura
inue no intendes piusu sa sirena.
Onora e rispetta cumpagnia pura,
sintzeru, onestu, e sentza pena.
Como isoladu e sentz' amigos,
inghiriadu solu da nemigos.

De sa bragia bi restat sa chegina
lebia, istuda e incanida,
ca finidu su giru de sa "vida"
riduidi a materia mischina.
S'ambitzione puru foressida
istudat sa fantasia cretina.
S' omine chi no pesada s' atzardu
restat magrone e cun pagu lardu.

                            Pippinu Mele

Raffiende

Nella home del sito c'e' spazio chiamato "Graffio",
proprio perche' a volte viene editato un piccolo
articolo satirico, di protesta sociale, politico,
di cultura generale ecc...ma sempre con una sottile
vena di ironia, possibilmente bonaria.
Sono pochi quelli che rispondono con un "contrograffio"
ma visto che nessuno e' obbligato a farlo, questo e' regolare.
Alcuni invece dicono la loro e vogliono esserci
come la seguente poesia, scritta da un poeta
gia' presente sul sito.


Raffiende cun ungia delicada
dogni die affrontas argumentu
a bortas mi faghede ispaventu
sa proa chi ammustras cunfrontada,
no t' istraccas ne usas istrumentu
mancu presentendela esaltada
narami si est dotte o fortuna
a mie no mi parede lacuna.

Dogni die legginde cuss' istrappu
affrontas argumentos delicados
a caratteres mannos pubblicados
cun la ucca manna e senza tappu,
illustrados de fognas illaccados
chi propinna impreana su zappu,
solu pro aumentu de giornales
ingrassende piu ricos canales.

Cun calma e riflessu esemplare
contraighes s' iscrittu viziadu
ca primmu l' as bene istudiadu
e de cussu ti podes 'antare,
no mi paret meda interessadu
su popolu chi cheres informare,
drommidos che porcu rassu e mannu
in letargu riposan tottu s' annu.

Bella est s' arte de informare
chi tue tenes frimma in coro
e de Padria ses unu tesoro
chi no ischin ancora apprezzare,
non pares unu simile insoro
ne sa limba ti podese adattare,
torrende in dasegus barant' annos
tias poder resesser senz' affannos.

Iscrie sempre ca ti lu imploro
raffias bellas cruas e perfettas
no indubbies sas retro marettas
de sas criticas indignas insoro,
bae sempre pro sas lineas drittas
mancari dromminde siat su moro
sa notizia larga o istrinta
ispriccala sempre a totta grinta.

                            Pippinu Mele

Binzatteri modernu

(Dedicata a tutti quelli che una volta
facevano il vino alla vecchia maniera...)


Sa terra, de nou han rebegliadu
de sa inza bene assoliada,
pro cambiare sa ide pastinada
da s'antigu fattore tribuladu.
Cando sa terra fit zappada
e ogni tenta haiat boltuladu,
a rista in altu, bene assentada,
e ogni pedra accolt' e iscaltada.

Canta fadiga infusta 'e suore
su inzatteri tando b' hat leadu,
pro ogni ide chi b' at pastinadu,
posta cun disizzu e cun amore.
Disizzu de buffare inu famadu,
bonu de gustu e profumadu,
saziendesi senza s' imbreagare
e mai de si devet aghedare.

A seberu poniant su pascale,
simidanu,cannonau,muristellu,
sempre cun aggiunta e muscadellu
cun ogni atter' ua ispeciale,
tottu produidasa in Sardigna
senza maladia originale,
innestada in bide mericana
pro restare sempre fort'e sana.

Sa cura fit semplice e sigura,
cun sulfaru biancu e chegina,
senz' atteru pasticciu de meighina
e aggiunta, de chimica brutura.
Gai naschiat su inu genuinu,
chi endiana in dogni butteghinu,
e ogni imbreaghera fidi sana,
senza punta e conca e malagana.

Sa moderna noa impalcadura
de sa Franza hana copiadu,
sauvignon cun pinot han' innestadu
pro dare a Bacco pius licura.
De ogni calidade chi han mudadu
han devidu adottare noa cura,
s'iscala de sa ua avvelenadu
dogni tazz'e brou contaminadu.

Sa pratica moderna hat cambiadu
impiantu, gustu e assimizzu,
ogni tennicu had' istudiadu
pro dare a su inu modernizzu,
su inzatteri puru had' imparadu
limba e accentu cun fastizzu.
Franzesa o sarda imbreaghera,
sempre sa matessi est sa coghera.

                            Pippinu Mele

Pintzionadu lamentosu

(Una divertente ed ironica poesia di un
pensionato contro questo sistema di potere...)


Finidu est su tempus de godire,
ti bastat su chi has mandigadu,
a sos politicos nd' esseres lassadu
invece de los bidere suffrire.
Como est tottu cantu cambiadu,
su mutzighile ti devese pulire.
Brou cun petta has mandigadu,
oe solu brou fattu 'e dadu.

Tuccadu fis pienendedi sa pantza
e male fisciadu diventende,
como cussu bene ses cubinde
e sa petta in domo est istranza.
Sa paga de su mese ispendinde,
comporaisi dogni pietantza,
oe est diventada pius lantza,
arrangia pantalones a s' istatza.

A dispettu de politicos, mischinos!
sa Caritas ti passada su pranzu,
dogni die pasta asciutta e un aranzu,
ringratziende volontarios cun inchinos.
Onorevoles cun sa faccia 'e bruntzu
cheren in galera impresonados.
sentza lis dare chena e prantzu
e pro frutta sa buccia de s' arantzu.

Tue sighi sempre a pagare
ca s' Italia la devese salvare.
Su sambene ancora deves dare
che soldados in trincea pro gherrare.
Vitu e alloggiu a su parlamentare
a segus de sa grata deven dare,
mancu cussu li faghene pagare
ca b' este pantalone a ripianare.

Su inari de sos piusu miserandos,
impreadu pro torrare miliardos,
trasportadu cun saccos istampados,
imbuggiacadu da politicantes ladros.
Innotzentzia reclaman tottu cantos,
"poperos furfantes disgratziados".
In galera sian tentos sos vigliaccos
de mandigare pane sian istraccos.

                            Pippinu Mele

Anghelos terrenos

(Alcune parole per ricordare i malati e le persone
che dedicano la loro assistenza con
amore e dedizione alle persone sofferenti...)


Cun 'este normale indistinta
viven in sa terra 'e sos mortales,
assistini malaidos, da sos males,
e biden sa pessone senza grinta,
cun amore, passione e dedizione
lis alleviant dolore de ogni chinta.
Anghelos terrenos beneitos,
missionarios chi curant sos aflitos.

Una caretza sintzera affettuosa
ch' isfiorada su chitzu sufferente,
cuntentat fin' a Deus onnipotente
e illuminat sa vida tenebrosa.
Missione santa e cumpetente
chi illebiat dolore a meda tzente.
Ogni malaidu solu e sufferente
bos ringratziat silenziosamente.

Ogni anghelu terrenu est' ispeciale
e dognunu, a modu sou, superiore,
ma su votu lu dada su dolore
de su malaidu, chi restat printzipale,
ca est' issu su veru promotore
chi zudicat e dat votu finale.
Tue missionariu grande attentu,
iscurta sa oghe 'e su lamentu.

Fra medas chi ant collaboradu
sest su pius chi tenzo in cunsideru,
de animu 'onu e coro sinzeru
chi fin' a oe as sempre dimustradu.
Su votu modestu app' assignadu
a chie cun sa fide at ripagadu.
Deus ti mantenzat sanu e forte e
in sa vida tenzast bona sorte.

                            Pippinu Mele

S' agonia de sa idda mia

(Una disamina sulla questione dello
spopolamento e dell' abbandono
dei piccoli paesi come Padria)


Paesanos, in coro so dolente,
leginde notizias de giornales,
istudiu de mentes magistrales
previstu ana sa fua de sa zente
da tottu sas antigas ziviltades
da seculos e seculos presente.
Padria in sas biddas elencadas
tra vint’annos dae totu disertadas.

In s' Universidade de Casteddu
ana bidu custu seriu regressu,
sentza ispaventare dana cunfessu
avvisu a usare su cherveddu,
sa natura a tottu at cunzessu
sas anderas lughentes che isteddu.
Si non bides sa lughe de guida
no ispetes metzoria de vida.

A s'omine at nadu su docente
chi cultza podedessere sa fine,
a metzorare, mente siat incline,
pone cabu e impignu currente.
S' avvisu dadu, seriu e fine
da validu e ispertu vegente.
Sena bocia de cristallu in manu
biet arrivende un uraganu.

Su satellite legede su tempus,
espertos sa vida de cristianos,
gia' chi semus totu in bonas manos
su cunsitzu cunclusu iscultemus.
Guvernare cun decretos istranos
est che filare lana sentza fusu.
Si est beru chi bident s' avvenire
naradenos s' istrada de sighire.

Sa fine de idda millenaria
no devet acabare in desertu,
tue, istudiadu e espertu,
progettali sa fine contraria.
De custa idda faghende cunvertu
torra a la faghet virtuaria.
Sos espertos illustres e guvernu
chi la mantentzant bia in eternu.

                            Pippinu Mele

Festa de su babbu

Poesia piena di ricordi personali,
scritta in occasione della festa del papa',
per il giorno di San Giuseppe.


Su deghennoe de Martu sa festa
de su babbu ch'in vida ant connotu,
cuntentos e appagados sun totu
sos fizos dae s' anima onesta,
regalos e carignu pitzicotu,
vida longa, sempre sanu resta,
totu sunt cumplimentos de amore
chi faghent dae coro cun calore.

Zuseppe, babbu antigu eternu,
protettore de omines terrenos,
pregat chi tottu siana serenos
comente at detzisu padr' eternu.
So cuntentu pro sos babbos antzenos
ma a mie mancat guida e pernu,
babbu caru da s' eterna dimora
dami coraggiu e guida, ancora.

Deo chi tia cherrer festeggiare
su meu, chi mai apo connotu
ca su destinu m' at negadu totu,
dendemi pena sentza meritare.
Giovana cun cumpagnas a fiotu
acumpagnadas finas a s' altare
e deo cun su coro dolorante
cuende sa pena mia custante.

Ne fortza tia tenner e coragiu
solu sentza amore ne amparu
mamma solu b' ada postu riparu
cuende mancantzia de istragiu.
Cumprendo! No so cristianu raru,
ca in medas semos in ostagiu.
Da giovanu a betzu cundennadu
cun ferida aberta mai sanada.

Auguro a tottu sos festantes
bona fortuna tenzedas pro vida
mai manchet sa paterna guida
sempre prontos e fortes che zigantes.
A sos babbos, allegria infinida
de si godire sos ereditantes.
Dogni fizu, cun sintzeru amore,
totta vida li fettana onore.

                            Pippinu Mele

Torra sanu, tempus

L' ennesima poesia sull' ambiente,
dove l' autore ci esorta
a trattare meglio la natura.


Dogni die arrivat su siccore
da s' aria istracca e ferida,
da s' omine chi l' ada impoberida
senza sanu rispettu ne' amore.
Cando dogni istagione fiorida
regalait profumu e colore,
su cristianu, tando, fit cuntentu,
no timiat ne' abba e ne' bentu.

Fumos caldos si alzant in bolu
iscaldinde luna e istellas,
avvelenadas da manos ribellas,
senza niunu chi 'nde tenzat dolu,
arruinende sas metzus e bellas
funziones, de un' equilibriu solu.
Da ogni pianeta maltrattadu
no t' spettes de esser rispettadu.

Torrali s' amiga dipendenzia,
rispettende sa ghia chi ti dada
e, sempre la mantenzas atzettada
cun sa naturale tolleranzia.
Pensa a sa vida attraessada,
su dannu chi faghes a s' infanzia.
Inventores de mala calidade
distraent s' intrea umanidade.

S' omine cumprendet su valore
de ogni movimentu prinzipale.
Sa ricchesa lu riduet animale,
no l' importat chi diada dolore,
su chi sufrit dogn' essere mortale
guastende su donu naturale.
Omine! Torra a s' essenziale,
rispetta su bene universale.

                            Pippinu Mele

Su pastore

Una poesia sull' onda della cronaca che
in questi giorni vede impegnati i pastori sardi
durante la loro dura protesta contro
il prezzo del latte troppo basso.


Dogni die de s' annu su pastore,
avreschinde cumintzat su tribagliu
e sas berveghes ponede a ragliu
pro mulgher s' alimentu de candore,
contende sos litros senza isbagliu
e sos buttios mannos de suore,
lamentosu chi poi s' industriale
li pagat su latte pagu e male.

Sa protesta cumintzat a bessire
da ogni contonada de sa terra,
arrabbiada partidi sa gherra
in totta sa Sardigna a la sighire,
contro su tirannu in cuntierra
chi cheret su pastore impoberire.
Su latte da sempre un' alimentu
diventada de s' arma s' istrumentu.

Sas istradas las hana tapetzadas
de latte biancu e nutriente,
sentza pensare a meda tzentes
famidas e chi sunt disamparadas,
ma su dolore est impotente
pro no benner in coro ammentadas.
A sos industriales pro dispettu
li negant su latte e su rispettu.

Sa televisione at dadu contu
de ogni protesta clamorosa
chi hamos a tennere famosa
ammentende piantu e raccontu.
Torrat paghe santa e armoniosa
arregionende calmu su cunfrontu.
Su tribagliu arcanu sueradu
siat beneittu e rispettadu.

Dogni poberittu siat tzigante
e su tzigante torret poberittu,
pro cumprendere metzus su cunflittu
ca in sa vida este importante,
a chie miserandu e afflittu
s' atzudu chi li diana custante.
Cun sa paghe santa e s' armonia
chi finada pro sempre s' agonia.

                            Pippinu Mele

Bellesa attraente

Una poesia che e' una perfetta canzone
da cantare e suonare con la chitarra
(partecipante anche ad un concorso letterario).


Sottotitolo: Corsicana padriesa

Bella e attraente
mi faghes incantare
a tie chertzo donare
s' anima mia penitente
a tie chertzo donare
s' anima mia penitente...

Cun tegus tia campare
totta vida cun amore
ca ses su metzus fiore
naschidu pro amare
ca ses su metzus fiore
naschidu pro amare...

Ses bella che sa luna
che su sole luminosa
istella rara e virtuosa
sa ricca mia fortuna
istella rara e virtuosa
sa ricca mia fortuna...

Cun tegus solamente
godo su chelu intreu
m' agatto a tottu impreu
amante eternamente
m' agatto a tottu impreu
amante eternamente...

Sas sirenas de su mare
las assimitzo a tie
ch' incatadu as a mie
sentza ancora mi amare
ch' incantadu as a mie
sentza ancora mi amare...

Cun su sorrisu in laras
mi cheres consolare
mi deves dichiarare
si es beru chi mi amas
min deves dichiarare
si es beru chi mi amas...

In coro allegru intendo
su dulze palpitare
cando t' ido pronuntziare
chi mi cherese amare
cando t' ido pronuntziare
chi mi cherese amare...

Totta vida ap' ha passare
in bratzos tuos solamte
innamoradu eternamente
sentza mai nos istraccare
innamoradu eternamente
sentza mai nos istraccare...

                            Pippinu Mele